Home Breaking News साखरखेर्डा गावचे आरक्षण कायम !सिंदखेडराजा तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतचे आरक्षण जाहीर ! ८...

साखरखेर्डा गावचे आरक्षण कायम !सिंदखेडराजा तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतचे आरक्षण जाहीर ! ८ गावचे आरक्षण बदलले ! ३९ सर्वसाधारण ‘ 1 अ . जमाती ‘ २२ नामप्र . तर १८ अ . जाती .

782
0

 

सिंदखेड राजा (सचिन खंडारे )

सिंदखेडराजा तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायत चे आरक्षण अगोदर जाहीर करण्यात आले होते परंतु नंतर सरकारने ते रद्द करून निवडणुकीच्या नंतर आरक्षण जाहीर करण्यात येईल असे सांगितले त्यानंतर २७ तारखेला सिंदखेड राजा येथे ‘आज आरक्षण जाहीर करण्यात आले.

यामध्ये अगोदर 80 ग्रामपंचायतच्या आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते त्यापैकी फक्त आठ ग्रामपंचायतीच्या आरक्षणामध्ये बदल करण्यात आला.

यामध्ये राजेगाव ‘चे अगोदर आरक्षण सर्वसाधारण होते ते आता ना .मा. प्र. आहे .कोनाटी पहिले नामाप्र होते आता सर्वसाधारण आहे .

सोबतच मोठी बातमी पण पहा

हिवरखेड पोलीस ठाण्यात युवकाने केले विष प्राशन अल्पवयीन मुलीसोबत विवाह करण्याचा होता युवकाचा हट्ट

 

 

लिंगा (पांगरी काटे )सर्वसाधारण होते आता ना . मा .प्र. आहे रताळी अगोदर सर्वसाधारण होते आता ना मा . प्र. आहे ।सवडद अगोदर ना मा . प्र. आता सर्वसाधारण ‘राहेरी बुद्रुक . अगोदर सर्व साधारण ‘ आता ना . मा . प्र.बाळ समुद्र .

अगोदर नामप्र . आता .सर्वसाधारण ‘देवखेड.अगोदर सर्वसाधारण ‘आता नामाप्र .खालील प्रकारे आरक्षण दिलेले आहे उमनगाव सर्वसाधारण ‘गोरेगाव सर्वसाधारण .

मोहाडी सर्वसाधारण सोय देव सर्वसाधारण वाघोरा सर्वसाधारण .वरुडी नामाप्र .आडगावराजा ना मा प्र -तांदुळवाडी सर्वसाधारण – तांदुळवाडी सर्वसाधारण ‘जळगाव सर्वसाधारण ‘पिंपळगाव सोनारा सर्वसाधारण ‘ जवळका सर्वसाधारण ‘ वाघजाई सर्वसाधारण ‘पिंपळगाव लेंडी सर्वसाधारण ‘ चांगेफळ सर्वसाधारण .

सिंदी सर्वसाधारण ‘वडाळी सर्वसाधारण ‘ निमगाव वायाळ सर्वसाधारण ‘चिंचोली जहागीर सर्वसाधारण ‘पिंपळगाव कुडा सर्वसाधारण ‘ताडशिवणी नामाप्र ‘ अंचली सर्वसाधारण ‘तर रूमणा हे गाव अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे .

डावरगाव सर्वसाधारण ‘गुंज सर्वसाधारण ‘सोनोशी सर्वसाधारण ‘ खैरव नामप्र ‘महारखेड नामाप्र । मलकापूर पांग्रा -ना मा. प्र. ‘विझोरा सर्वसाधारण -तडेगाव नामाप्र । ‘देऊळगाव कोळ सर्वसाधारण ।दरेगाव नामाप्र ‘सुजलगाव नामाप्र .सावरगाव माळ सर्वसाधारण ‘भोसा – नामाप्र ‘जांभोरा सर्वसाधारण ‘ नशिराबाद सर्वसाधारण ‘.

केशव शिवणी नामाप्र ‘ ‘सायाळा नामाप्र ‘दुसरबीड नामाप्र ‘साठेगाव अनुसूचित जाती ।जागदरी सर्वसाधारण ‘ वाघाळा नामाप्र ‘ झोटिंगा नामाप्र ‘हनवतखेड ( सिंदखेड राजा )सर्व साधारण ।शेंदुर्जन नामाप्र ‘ हिवरा गडलिंग सर्वसाधारण ।किनगावराजा सर्वसाधारण ‘धानोरा -अनुसूचित जाती .

.सावखेड तेजन अनुसूचित जाती ‘साखरखेर्डा सर्वसाधारण ‘भंडारी सर्वसाधारण ।खामगाव अनुसूचित जाती । कंडारी अनुसूचित जाती ‘ पांगरी उगले अनुसूचित जाती ।हिवरखेड अनुसूचित जाती । पिंपळखुटा अनुसूचित जाती । शिवनी टाका अनुसूचित जाती .

उमरद अनुसूचित जाती ।वरदडी बुद्रुक अनुसूचित जाती । ढोरवीअनुसूचित जाती ।हनवतखेड (मलकापूर पांग्रा ) अनुसूचित जाती ।आंबेवाडी अनुसूचित जाती ।पोफळ शिवणी अनुसूचित जाती ।कुंबेफळ अनुसूचित जाती । गारखेड अनुसूचित जाती ‘ पिंपरखेड बुद्रुक अनुसूचित जाती ‘नाईक नगर सर्वसाधारण ‘वसंतनगर सर्वसाधारण ‘दत्तापूर सर्वसाधारण .

यातील सुटलेली आरक्षण हे महिलासाठी की पुढच्या साठी हे 29 तारखेला समजणार आहे !यावेळी तहसीलदार तसेच सिंदखेड राजा सर्व कर्मचारी उपस्थित होते :

Previous articleहिवरखेड पोलीस ठाण्यात युवकाने केले विष प्राशन अल्पवयीन मुलीसोबत विवाह करण्याचा होता युवकाचा हट्ट
Next articleआडगावराजा येथे १ फेब्रुवारी पासुन श्रामणेर शिबीराचे आयोजन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here