५० हजार रू साठी विवाहितेचा शाररिक व मानसिक छळ, पतीसह सासरच्या ७ जनांवर गुन्हे दाखल crimenews 

 

इस्माईलशेख बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी

शेगांव माहेरवरुन ५० हजार रुपये घेवुनये या कारनावरुन पतीसह सासरच्या क्र १ ते ७ लोकांनी विवाहितेचा मानसिक व शारीरीक छळ केल्याची घटना दिनांक ७/४//२०१९ ते दिनांक १९/६/२०२३ दरम्यान तेल्हारा तालुक्यातील ग्राम बेलखेड येथे घडली.

हकिकत अशा प्रकारे आहे की मा.पोअधि बुलडाणा यांचे कार्यालयात चौकशीअंती दि.७/१२/२०२३ रोजी शेगांव शहर पो.स्टे ला प्राप्त पत्रावरील आदेशा अन्वये शेगांव येथील माहेर असलेल्या विवाहितेस माहेरवरुन पैशे घेवुन ये.

या कारनावरुन मो.असलम मो.साबीर (पती)वय ३० वर्षे धंदा – मोटार मेकनीकल , २). साबीर शे महेबुब वय ६५ वर्षे (सासरे )धंदा शेती,, ३) जैबुन्निसा मो साबीर वय ५७ वर्ष ( सासु ) धंदा कटलरी दुकान ,,४)मो. आसिफ मो साबीर वय ४२ वर्ष (जेठ) धंदा शेती, ५)मो.अफसर मो साबीर वय ३५ वर्ष (जेठ) धंदा शेती, ६) शकीलाबानो मो आसिफ (जेठाणी) वय ४१ वर्ष धंदा घरकाम ,७)शहनाजबानो मो अफसर (जेठाणी )वय ३० वर्षे धंदा

घरकाम सर्व रा.बेलखेड ता.तेल्हारा जि.अकोला हे मानसिक व शारीरीक त्रास देवून संग्नमत करुन फि हीस मारहान करत शिवीगाळ करुन जिवाने मारुन टाकन्याची धमकी देत माहेरवरून ५० हजार रु घेवुन ये असे म्हणत होते या प्रकरणी विवाहित महिलेच्या रिपोर्ट वरून उपरोक्त सासर कडील ७ जनांवर शहर पोलिसांनी अप.नं ६०४ /२०२३ कलम ४९८ अ,३२३,५०४,५०६,३४ भादंवि अन्वये गुन्हे दाखल केले असून पुढील तपास मा.पो.नी सा यांचे आदेशाने नापोका निलेश गाडगे यांचेकडे देण्यात आला आहे.

crimenews

Leave a Comment