अनोळखी युवकाकडून १४ वर्षीय मुली सोबत जबरदस्ती शारीरीक संबंध,व विनयभंग ( crimenews )

 

इस्माईल शेख बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी

शेगांव.१४ वर्षीय मुली सोबत एका अनोळखी युवकाने भुस्कटी मळा येथील बाथरूममध्ये नेउन जबरदस्ती शारीरिक संबध प्रस्तापित तसेच एकाने विनयभंग केल्याची घटना दि.१७/२/२०२४ रोजी उघडकीस आली.

हकीकत अशा प्रकारे आहे कि यातील फिचे आई वडील हे दोघेही भुस्कुटी मळ्या मध्ये साफ सफाइचे काम करतात.

फि ही वर्ग ९ मध्ये शिक्षण घेत असुन दिनांक १०/२/२०२४ रोजी फि ची तब्बेत बरोबर नसल्याने फि ही तीचे आई-वडीला सोबत भुस्कुटी मळा येथे गेली.

गुंगिचे औषध देवुन विवाहितेसोबत जबरी शारीरसंबंध, एका विरूध्द गुन्हा दाखल (crimenews )

असता बिल्डींग नं .२ मध्ये कामावर असणारा एक गो-या रंगाचा मुलगा आकाशी रंगाचा शर्ट घातलेला, उभा भांग केलेला मुलाने फि ला आवाज देवुन बोलाविले व तीचे खांदयावर हात ठेवुन तिस-या मजल्यावरील बाथरूम मध्ये घेवुन गेला.

त्यावेळी बाथरूम मध्ये कोणी नव्हते व तेथे त्याने फि सोबत शारीरीक संबंध केले. व १० रूपयाची नोट दिली त्यावर त्याने त्याचा मोबाइल नंबर लिहुन दिला व म्हणत होता की, तु यावर मला कॉल करत जा असे म्हणुन फि चे खिशात 8788252638 असा.

मोबाइल नंबर लिहीलेली १० रूपयाची नोट घालुन तो निघुन गेला तसेच नमुद घतावेळी दरम्यान भुस्कुटी मळा येथे स्टाईलचे काम करणारे दोन अनोळखी इसमानी वारवार फि ला भुस्कुटी मळा येथे कामसुरु असलेल्या बील्डींग मध्ये नेवुन तीची छाती दाबुन तीचे हातात लींग देवुन हलवीण्यास सांगीतले.

crimenews: व फि चे जीन्स पॅन्टची चैन उघडुन तीचे लघवीचे जागेला घासले अश्या रिपोर्ट वरुन शहर पोलीसांनी अज्ञान आरोपीं विरूध्द गुन्हा क्रमांक ८१/२०२४ कलम ३७६ (२) (१), ३७६ (२) (एन), ३७६ (३), ३७६ डड, ३७६ डड अ, सहकलम पोक्सो ३ क, ३3, 4, 5 (L), 6 विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पुढील तपास ठाणेदार हेमंतठाकरे यांच्या आदेशानुसार सपोनि श्रीकांत इंगोले शहर पोलीस स्टेशन हे करीत आहेत.

Leave a Comment